ជួយ LIKE ផង ***** => X-ចុចបិទ CLOSE
Monday, March 22, 2021

Ton Chanseyma - Collection Part 06 [#GALAXY NAVATRA]

Ton Chanseyma - Collection Part 06 [#GALAXY NAVATRA]
បទចម្រៀងជ្រើសរើសជាពិសេសរៀបចំដោយខ្មែរ៩
Format : MP3 & Bitrate : 192 kbps+
GENRE : Pop ; Channel : Stereo ;Quality : High ;Frequency : 48000Hz 

ចំណងជើងបទចម្រៀង :(Title list)
01. Countdown សប្បាយឲ្យកប់ហ្គែ _ តន់ ចន្ទសីម៉ា  -/ DOWNLOAD
02. High Show លុយខ្លួនឯង _ តន់ ចន្ទសីម៉ា  -/ DOWNLOAD
03. OH MY GOD _ តន់ ចន្ទសីម៉ា  -/ DOWNLOAD
04. កាចក៏ចេះ ស្លូតក៏ចេះ _ តន់ ចន្ទសីម៉ា  -/ DOWNLOAD
05. កុំសើចអូនប្រយ័ត្នពៀរឆ្លងម្តងម្នាក់ _ តន់ ចន្ទសីម៉ា  -/ DOWNLOAD
06. កូនក្មេងនឹកមនុស្សចាស់ _ តន់ ចន្ទសីម៉ា  -/ DOWNLOAD
07. កែកុនចង់ល្អ _ តន់ ចន្ទសីម៉ា   -/ DOWNLOAD
08. ជំនាន់ទូរទស្សន៍សខ្មៅ _ តន់ ចន្ទសីម៉ា  -/ DOWNLOAD
09. ប៉េបៗៗសុវត្ថិភាពជាចម្បង _ តន់ ចន្ទសីម៉ា  -/ DOWNLOAD
10. ពេលណាជួបគេម្តងទៀត _ តន់ ចន្ទសីម៉ា  -/ DOWNLOAD

មើលពីរបៀប ទាញយក - How to Download

Send this page to friends

When you visit, you wanna support our website just "Send this page to friends" it's mean that you help to promote and feel free to do it. Follow copy rights and strongly recommend to buy original CDs from direct Owners.
We try to promote khmer songs to the world, if any productions are not allow please inform us, we will remove their songs from our website.

How Register Ring Back Tune

    🎼Smart Tune: ចុច*855*Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Cellcard Calltune: ចុច #2727#Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Metfone Imuzik: ចុច*1772*Code#📞 រួចចុចបញ្ចូន