ជួយ LIKE ផង ***** => X-ចុចបិទ CLOSE
Saturday, March 27, 2021

Tempo Tris - Collection Part 01 [#GALAXY NAVATRA]

Tempo Tris -Collection Part 01 - [#GALAXY NAVATRA]

បទចម្រៀងជ្រើសរើសជាពិសេសរៀបចំដោយខ្មែរ៩
Format : MP3 & Bitrate : 192 kbps+
GENRE : Pop ; Channel : Stereo ;Quality : High ;Frequency : 48000Hz 

ចំណងជើងបទចម្រៀង :(Title list)
01. កុហក​ Lai Lai Remix (Tempo Tris) - /  DOWNLOAD
02. ចង់បានប្រពន្ធពីរ (Tempo Tris)- /  DOWNLOAD
03. ងូតទឹក (Tempo Tris)- /  DOWNLOAD
04. Bad Boy _ Tempo Tris- /  DOWNLOAD
05. នាងពួន _ Tempo Tris- /  DOWNLOAD
06. វាលខ្នង - Tempo- /  DOWNLOAD
07. អាល័យ _ Tempo Tris- /  DOWNLOAD
08. អ្នកក្រ - Tempo Tris- /  DOWNLOAD

មើលពីរបៀប ទាញយក - How to Download

Send this page to friends

When you visit, you wanna support our website just "Send this page to friends" it's mean that you help to promote and feel free to do it. Follow copy rights and strongly recommend to buy original CDs from direct Owners.
We try to promote khmer songs to the world, if any productions are not allow please inform us, we will remove their songs from our website.

How Register Ring Back Tune

    🎼Smart Tune: ចុច*855*Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Cellcard Calltune: ចុច #2727#Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Metfone Imuzik: ចុច*1772*Code#📞 រួចចុចបញ្ចូន