ជួយ LIKE ផង ***** => X-ចុចបិទ CLOSE
Saturday, March 27, 2021

PU - Collection Part 01 [#GALAXY NAVATRA]

PU - Collection Part 01 [#GALAXY NAVATRA]
បទចម្រៀងជ្រើសរើសជាពិសេសរៀបចំដោយខ្មែរ៩
Format : MP3 & Bitrate : 192 kbps+
GENRE : Pop ; Channel : Stereo ;Quality : High ;Frequency : 48000Hz 

ចំណងជើងបទចម្រៀង :(Title list)
01. កំដរគេញ៉ែគ្នា _ ពូ - / DOWNLOAD
02. ចេះយំនៅពេលស្គាល់អូន _  ពូ- / DOWNLOAD
03. ជំនាន់ញ៉ែគ្នាតាមទស្សនាវដ្តី _ ពូ- / DOWNLOAD
04. ត្រឹមជាក្មេងស្រែ _ ពូ- / DOWNLOAD
05. នឹកស្រុកកំណើត _ ពូ- / DOWNLOAD
06. ភ្លេចរកកូនប្រសារឲ្យម៉ែ _ ពូ- / DOWNLOAD
07. លក់ក្រ _ ពូ- / DOWNLOAD
08. អាមុំអូន _ ពូ- / DOWNLOAD
09. អារម្មណ៍ Sad _ពូ- / DOWNLOAD
10. គោនរណាគេ _ ពូ ft.អ៊ុក សុវណ្ណារី- / DOWNLOAD
11. មកទិញ ឬមកញ៉ែ _ ពូ ft.អ៊ុក សុវណ្ណារី- / DOWNLOAD

មើលពីរបៀប ទាញយក - How to Download

Send this page to friends

When you visit, you wanna support our website just "Send this page to friends" it's mean that you help to promote and feel free to do it. Follow copy rights and strongly recommend to buy original CDs from direct Owners.
We try to promote khmer songs to the world, if any productions are not allow please inform us, we will remove their songs from our website.

How Register Ring Back Tune

    🎼Smart Tune: ចុច*855*Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Cellcard Calltune: ចុច #2727#Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Metfone Imuzik: ចុច*1772*Code#📞 រួចចុចបញ្ចូន