ជួយ LIKE ផង ***** => X-ចុចបិទ CLOSE
Saturday, March 20, 2021

PREAP SOVATH & TON CHANSEYMA Collection Part 01 [#GALAXY]

PREAP SOVATH & TON CHANSEYMA COLLECTION 01 [#GALAXY]
បទចម្រៀងជ្រើសរើសជាពិសេសរៀបចំដោយខ្មែរ៩
Format : MP3 & Bitrate : 192 kbps+
GENRE : Pop ; Channel : Stereo ;Quality : High ;Frequency : 48000Hz 
(01-10 រីករាយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ)

ចំណងជើងបទចម្រៀង :(Title list)
01. កាត់ឆុង _ ព្រាប សុវត្ថិ ft.តន់ ចន្ទសីម៉ា  -/ DOWNLOAD
02. អរគុណកាមេរ៉ា _ ព្រាប សុវត្ថិ ft.តន់ ចន្ទសីម៉ា -/ DOWNLOAD
03. គ្រប់យ៉ាងព្រោះតែមេ _ ព្រាប សុវត្ថិ ft.តន់ ចន្ទសីម៉ា-/ DOWNLOAD
04. ប្រហុក - ព្រាប សុវត្ថិ & តន់ ចន្ទសីម៉ា -/ DOWNLOAD
05. ចង់រំលស់ផ្ទះរួមគ្នា _ ព្រាប សុវត្ថិ ft.តន់ ចន្ទសីម៉ា-/ DOWNLOAD
06. ឆ្ងល់រឿងឥណ្ឌា _ ព្រាប សុវត្ថិ ft.តន់ ចន្ទសីម៉ា -/ DOWNLOAD
07. ឡានទំនើប _ ព្រាប សុវត្ថិ ft.តន់ ចន្ទសីម៉ា-/ DOWNLOAD
08. លក់ឡានប្រញាប់ _ ព្រាប សុវត្ថិ ft.តន់ ចន្ទសីម៉ា-/ DOWNLOAD
09. រកស៊ីជាមួយយក្ស _ ព្រាប សុវត្ថិ ft.តន់ ចន្ទសីម៉ា-/ DOWNLOAD
10. មាន់កម្សត់ _ ព្រាប សុវត្ថិ ft.តន់ ចន្ទសីម៉ា -/ DOWNLOAD
11. មនុស្សស្រីចាំតែខុស មនុស្សប្រុសមានកំហុសពេលមួម៉ៅ _ -/ DOWNLOAD
12. ចង់តោង _ ព្រាប សុវត្ថិ ft.តន់ ចន្ទសីម៉ា-/ DOWNLOAD
13. សឺ _ ព្រាប សុវត្ថិ ft.តន់ ចន្ទសីម៉ា-/ DOWNLOAD


មើលពីរបៀប ទាញយក - How to Download

Send this page to friends

When you visit, you wanna support our website just "Send this page to friends" it's mean that you help to promote and feel free to do it. Follow copy rights and strongly recommend to buy original CDs from direct Owners.
We try to promote khmer songs to the world, if any productions are not allow please inform us, we will remove their songs from our website.

How Register Ring Back Tune

    🎼Smart Tune: ចុច*855*Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Cellcard Calltune: ចុច #2727#Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Metfone Imuzik: ចុច*1772*Code#📞 រួចចុចបញ្ចូន