ជួយ LIKE ផង ***** => X-ចុចបិទ CLOSE
Monday, March 22, 2021

PREAP SOVATH - Collection Part 02 [#GALAXY NAVATRA]

PREAP SOVATH - Collection Part 02 [#GALAXY NAVATRA]

បទចម្រៀងជ្រើសរើសជាពិសេសរៀបចំដោយខ្មែរ៩
Format : MP3 & Bitrate : 192 kbps+
GENRE : Pop ; Channel : Stereo ;Quality : High ;Frequency : 48000Hz 

ចំណងជើងបទចម្រៀង :(Title list)
01. GANG GANG _ ព្រាប សុវត្ថិ  - / DOWNLOAD
02. កុំរាំកៀកគ្នា _ ព្រាប សុវត្ថិ  - / DOWNLOAD
03. ជំនាន់ទូរទស្សន៍សខ្មៅ _ ព្រាប សុវត្ថិ  - / DOWNLOAD
04. បងឲ្យពិន្ទុ១០០ _ ព្រាប សុវត្ថិ  - / DOWNLOAD
05. ពេលណាជួបគេម្តងទៀត _ ព្រាប សុវត្ថិ - / DOWNLOAD
06. មនុស្សចាស់នឹកកូនក្មេង _ ព្រាប សុវត្ថិ - / DOWNLOAD
07. មនុស្សល្អៗអស់ទៅណា _ ព្រាប សុវត្ថិ  - / DOWNLOAD
08. ស្តាយអារម្មណ៍ _ ព្រាប សុវត្ថិ - / DOWNLOAD

មើលពីរបៀប ទាញយក - How to Download

Send this page to friends

When you visit, you wanna support our website just "Send this page to friends" it's mean that you help to promote and feel free to do it. Follow copy rights and strongly recommend to buy original CDs from direct Owners.
We try to promote khmer songs to the world, if any productions are not allow please inform us, we will remove their songs from our website.

How Register Ring Back Tune

    🎼Smart Tune: ចុច*855*Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Cellcard Calltune: ចុច #2727#Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Metfone Imuzik: ចុច*1772*Code#📞 រួចចុចបញ្ចូន