ជួយ LIKE ផង ***** => X-ចុចបិទ CLOSE
Saturday, March 20, 2021

KHEM & TON CHANSEYMA Collection Part 01 [#GALAXY]

KHEM & TON CHANSEYMA - Collection Part 01 [#GALAXY NAVATRA]
បទចម្រៀងជ្រើសរើសជាពិសេសរៀបចំដោយខ្មែរ៩
Format : MP3 & Bitrate : 192 kbps+
GENRE : Pop ; Channel : Stereo ;Quality : High ;Frequency : 48000Hz 

ចំណងជើងបទចម្រៀង :(Title list)
01.កម្លាំងកាយក៏អស់ កម្លាំងចិត្តក៏គ្មាន _ ខេម ft. តន់ ចន្ទសីម៉ា -/ DOWNLOAD
02.សុំធ្វើ Fan អ្នកលក់ឡេ _ ខេម ft.តន់ ចន្ទសីម៉ា ft.Tempo Tris -/ DOWNLOAD
03.សុំមួយពេលមក _ ខេម ft. តន់ ចន្ទសីម៉ា -/ DOWNLOAD
04. កោះអ្វី _ ខេម ft.តន់ ចន្ទសីម៉ា -/ DOWNLOAD
05. ចង់បបួលអូនឡើងឋានសួគ៌ _ ខេម ft.តន់ ចន្ទសីម៉ា  -/ DOWNLOAD
06. អាវតូចអូនពាក់លេខប៉ុន្មាន _ ខេម ft.តន់ ចន្ទសីម៉ា -/ DOWNLOAD
07.ចង់សុំ Wifi _ ខេម ft. តន់ ចន្ទសីម៉ា -/ DOWNLOAD
08.ចែមានខ្សែប្រេតទេ _ ខេម ft. តន់ ចន្ទសីម៉ា -/ DOWNLOAD
09. ខេម និងតន់ ចន្ទសីម៉ា ឈ្លោះគ្នា -/ DOWNLOAD
10. ដុល្លារមានប្ញទ្ធិ _ ខេម ft.តន់ ចន្ទសីម៉ា -/ DOWNLOAD
11.ការស្រឡាញ់ដែលខ្វះជាតិស្ករ - ខេម ft. តន់ ចន្ទសីម៉ា -/ DOWNLOAD
12. កំពូលអ្នកជិតខាង _ ខេម ft.តន់ ចន្ទសីម៉ា ( វគ្គ១ ) -/ DOWNLOAD
13. ប្តឹងប៉ូលិស _ ខេម ft.តន់ ចន្ទសីម៉ា ( វគ្គ២ ) -/ DOWNLOAD
14. ជិះយន្តហោះទៅហូបគុយទាវ _ ខេម ft.តន់ ចន្ទសីម៉ា ( វគ្គ៣ ) -/ DOWNLOAD
15. តែងប៉ារ៉ូលហើយនៅ - ខេម ft. តន់ ចន្ទសីម៉ា -/ DOWNLOAD
16. ទឹកត្រីកោះកុង _ ខេម ft.តន់ ចន្ទសីម៉ា  -/ DOWNLOAD

មើលពីរបៀប ទាញយក - How to Download

Send this page to friends

When you visit, you wanna support our website just "Send this page to friends" it's mean that you help to promote and feel free to do it. Follow copy rights and strongly recommend to buy original CDs from direct Owners.
We try to promote khmer songs to the world, if any productions are not allow please inform us, we will remove their songs from our website.

How Register Ring Back Tune

    🎼Smart Tune: ចុច*855*Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Cellcard Calltune: ចុច #2727#Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Metfone Imuzik: ចុច*1772*Code#📞 រួចចុចបញ្ចូន