ជួយ LIKE ផង ***** => X-ចុចបិទ CLOSE
Saturday, March 20, 2021

KHEM - Collection Part 05 - [#GALAXY NAVATRA]

KHEM - Collection Part 05 - [#GALAXY NAVATRA]
ចម្រៀងជ្រើសរើសជាពិសេសរៀបចំដោយខ្មែរ៩
Format : MP3 & Bitrate : 192 kbps+
GENRE : Pop ; Channel : Stereo ;Quality : High ;Frequency : 48000Hz 

ចំណងជើងបទចម្រៀង :(Title list)
01. I am in love alone _ Khem  - / DOWNLOAD
02. Single ប្រកាច់ប្រកិន _ ខេម - DOWNLOAD
03. ខូចចិត្តពីរដងដោយសារមនុស្សដដែល _ ខេម​- / DOWNLOAD
04. ខ្ចីធនាគារទៅ _ ខេម- / DOWNLOAD
05. ខ្លាចចិត្តមេ _ ខេម   - / DOWNLOAD     ***  UPDATE 20-MAR-21
06. ចង់បង់រំលស់ប្រពន្ធមួយ _ ខេម - / DOWNLOAD
07. ចង់ហ៊ុនគ្នាជាមួយអូន _ ខេម - / DOWNLOAD
08. ចាប់ពីពេលនេះឈប់រំខានហើយ _ ខេម- / DOWNLOAD
09. ជៀសពីបងរត់រកគេ _ ស្នេហាថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំពី ខេម - / DOWNLOAD
10. ដាល់អំបុក _ ខេម  - / DOWNLOAD
11. ធ្លាប់បានបងនៅ _ ខេម - / DOWNLOAD
12. ប្លែក៩០ដឺក្រេ _ ខេម - / DOWNLOAD
13. មេឃអើយកុំភ្លៀង _ ខេម- / DOWNLOAD
14. យប់នេះ _ ខេម - / DOWNLOAD
15. រៀបការស្រួល លែងគ្នាពិបាក _ ខេម - / DOWNLOAD
16. សន្យាខែចាស់ _ ខេម- / DOWNLOAD
17. ស្ទាវឡានដឹកដី _ ខេម- / DOWNLOAD
18. ស្រឡាញ់មុខតែមិនស្រឡាញ់មាឌ _ ខេម- / DOWNLOAD
19. ហេតុអ្វីអូនទៅចោលបង _ ខេម- / DOWNLOAD
20. ហ្សឹម - ខេម- / DOWNLOAD
21. អរគុណដែលឲ្យខ្ញុំយល់ច្រឡំ _ ខេម - / DOWNLOAD
22. អូនមើលលែងឃើញបងល្អ _ ខេម - / DOWNLOAD

មើលពីរបៀប ទាញយក - How to Download

Send this page to friends

When you visit, you wanna support our website just "Send this page to friends" it's mean that you help to promote and feel free to do it. Follow copy rights and strongly recommend to buy original CDs from direct Owners.
We try to promote khmer songs to the world, if any productions are not allow please inform us, we will remove their songs from our website.

How Register Ring Back Tune

    🎼Smart Tune: ចុច*855*Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Cellcard Calltune: ចុច #2727#Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Metfone Imuzik: ចុច*1772*Code#📞 រួចចុចបញ្ចូន