ជួយ LIKE ផង ***** => X-ចុចបិទ CLOSE
Thursday, March 18, 2021

AOK SOKUNKANHA - Collection Part 11 [#RHM]

AOK SOKUNKANHA - Collection Part 11 [#RHM]
បទចម្រៀងជ្រើសរើសជាពិសេសរៀបចំដោយខ្មែរ៩
Format : MP3 & Bitrate : 192 kbps+
GENRE : Pop ; Channel : Stereo ;Quality : High ;Frequency : 48000Hz 

ចំណងជើងបទចម្រៀង :(Title list)
RHM_531 01-ស្លឹកឈើជ្រុះ   -/  DOWNLOAD
RHM_531 03-ចេះតែស្រមៃ  -/  DOWNLOAD
RHM_531 05-គ្មានពាក្យភរ  -/  DOWNLOAD
RHM_531 07-ពាក្យមិនពិត   -/  DOWNLOAD
RHM_531 09-ស្តាយបេះដូង  -/  DOWNLOAD
RHM_531 11-តឹងចិត្ត  -/  DOWNLOAD
RHM_535 01-សង្សារអើយ! ផ្លេចបងបានហើយ -/  DOWNLOAD
RHM_535 02-គេថាអូនល្ងង់ណាស់ ដែលស្មោះបង -/  DOWNLOAD
RHM_535 03-ព្រោះបងស្រលាញ់គេខ្លាំង -/  DOWNLOAD
RHM_535 04-ពេលបងចាស់ទៅ -/  DOWNLOAD
RHM_535 05-មិនចង់បានអ្នកថ្មី -/  DOWNLOAD
RHM_535 06-សង្សារចាស់នៅតែសំខាន់ -/  DOWNLOAD
RHM_535 07-បើអូនមានថ្មីបង សប្បាយចិត្តទេ? -/  DOWNLOAD
RHM_535 08-ផែនដីមួយមនុស្សពីរអ្នក -/  DOWNLOAD
RHM_535 09-អស់សិទ្ធជាតួរង -/  DOWNLOAD
RHM_535 10-បងមានថ្មី អូនមានគេ -/  DOWNLOAD
RHM_553 01-ចាប់ក្តាម - កញ្ញា -/  DOWNLOAD
RHM_553 02-ជៀសមិនបាន - កញ្ញា -/  DOWNLOAD
RHM_553 03-វ៉ែនតាខ្មៅ អាវស្បែក - កញ្ញា -/  DOWNLOAD
RHM_553 04-បងចូលចិត្តតែ​ Brand Brand - កញ្ញា -/  DOWNLOAD
RHM_553 05-សង្សារ ឡូ ឡូ - កញ្ញា -/  DOWNLOAD
RHM_553 06-លើសហើយ - សុវណ្ណរាជ +  កញ្ញា -/  DOWNLOAD
RHM_553 07-ឆ្នាំថ្មីពេញវ័ក្រមុំ - កញ្ញា -/  DOWNLOAD
RHM_553 08-ស្រះអួយ - កញ្ញា -/  DOWNLOAD
RHM_553 09-ឌឹប ឌឹប​អួយ - កញ្ញា -/  DOWNLOAD
RHM_553 10-ក្នុងខ្លួនចេះតែយ៉ាងម៉េច - កញ្ញា -/  DOWNLOAD
RHM_553 11-សង្ស័យថ្ងៃនេះមេឃភ្លៀង - សុវណ្ណរាជ +​ កញ្ញា -/  DOWNLOAD
RHM_553 12-អ្នកខូចចិត្តជួបអ្នកខូចចិត្ត - បាយ៉ារិទ្ធ + កញ្ញា -/  DOWNLOAD

មើលពីរបៀប ទាញយក - How to Download

Send this page to friends

When you visit, you wanna support our website just "Send this page to friends" it's mean that you help to promote and feel free to do it. Follow copy rights and strongly recommend to buy original CDs from direct Owners.
We try to promote khmer songs to the world, if any productions are not allow please inform us, we will remove their songs from our website.

How Register Ring Back Tune

    🎼Smart Tune: ចុច*855*Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Cellcard Calltune: ចុច #2727#Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Metfone Imuzik: ចុច*1772*Code#📞 រួចចុចបញ្ចូន