ជួយ LIKE ផង ***** => X-ចុចបិទ CLOSE

YOK THITROTHA - Collection Part 03 [#TOWN]

YOK THITROTHA - Collection Part 03 [#TOWN]
បទចម្រៀងជ្រើសរើសជាពិសេសរៀបចំដោយខ្មែរ៩
Format : MP3 & Bitrate : 192 kbps+
GENRE : Pop ; Channel : Stereo ;Quality : High ;Frequency : 48000Hz 
ចំណងជើងបទចម្រៀង :(Title list)
Town 115 04. រាំមិចក៌បានដែរ by Rotha ft Panha -/ DOWNLOAD
Town 115 05. ថាអត់គូមួយម៉ាត់ទៅ Bro - យក់ ថិតរដ្ឋា -/ DOWNLOAD
Town 115 09. ថាអត់គឺអត់  - យក់ ថិតរដ្ឋា -/ DOWNLOAD
Town 124 04. ពិន្ទុ Zero - យក់ ថិតរដ្ឋា -/ DOWNLOAD
Town 124 05. សុខចិត្តធ្វើមនុស្សភ្លើ - យក់ ថិតរដ្ឋា -/ DOWNLOAD
Town 124 09. ថ្ងៃឯកា - យក់ ថិតរដ្ឋា -/ DOWNLOAD
Town 124 10. ស្មោះក៏បង ក្បត់ក៏បង - យក់ ថិតរដ្ឋា -/ DOWNLOAD
Town 128 06. គេមានខ្ញុំ ខ្ញុំមានអ្នកណា - យក់ ថិតរដ្ឋា -/ DOWNLOAD
Town 128 08. ស្រឡាញ់ស្រួលៗបែកស្រួលៗ - យក់ ថិតរដ្ឋា -/ DOWNLOAD
Town 133 03.ដាក់ឱ្យកប់ទៅ  - យក់ ថិតរដ្ឋា -/ DOWNLOAD
Town 133 11.កូនម៉ែចាស់ហើយ - យក់ ថិតរដ្ឋា -/ DOWNLOAD
Town 139 02. ចង់មានមនុស្សម្នាក់ធ្វើឱ្យខ្ញុំសើច - យក់ ថិតរដ្ឋា -/ DOWNLOAD
Town 139 04.ស្រឡាញ់គេយ៉ាងម៉េចបើភ្លេចអូនមិនបាន  - យក់ ថិតរដ្ឋា -/ DOWNLOAD
Town 139 09. មួយណាក៏ដូចមួយណា - យក់ ថិតរដ្ឋា -/ DOWNLOAD
Town 142 01.អំបុកផ្កាម្លិះ - យក់ ថិតរដ្ឋា -/ DOWNLOAD
Town 144 01.បងគ្មានសិទ្ធិធ្វើអ្នកជំងឺអូនទេ - យក់ ថិតរដ្ឋា -/ DOWNLOAD
Town 144 05.ឆ្អែតនឹងការលះបង់ - យក់ ថិតរដ្ឋា -/ DOWNLOAD
Town 144 09.ពេលបងមិននៅបានអ្នកណាលួងអូន - យក់ ថិតរដ្ឋា -/ DOWNLOAD
Town 150 04.មើលអីហ្នឹងចា៎ - យក់ ថិតរដ្ឋា -/ DOWNLOAD
Town 150 11.ពើតឱរ៉ា - យក់ ថិតរដ្ឋា -/ DOWNLOAD
Town 153 06. មិត្តអាលាក់ហ្ស៊ី  - យក់ ថិតរដ្ឋា -/ DOWNLOAD
Town 153 07.គ្មានពេលសម្រាប់ខូចចិត្ត  - យក់ ថិតរដ្ឋា -/ DOWNLOAD
Town 153 08. ជាតិនេះចង់នៅម្នាក់ឯង  - យក់ ថិតរដ្ឋា -/ DOWNLOAD
Town 153 09. គួរបណ្ដោយឱ្យគេទៅ - យក់ ថិតរដ្ឋា -/ DOWNLOAD
Town 163 06.អូន​ទន្ទឹង​ថ្ងៃចូលឆ្នាំ - យក់ ថិតរដ្ឋា -/ DOWNLOAD
Town 163 11.ចាបយំល្វើយៗ - យក់ ថិតរដ្ឋា -/ DOWNLOAD


មើលពីរបៀប ទាញយក - How to Download

Send this page to friends

When you visit, you wanna support our website just "Send this page to friends" it's mean that you help to promote and feel free to do it. Follow copy rights and strongly recommend to buy original CDs from direct Owners.
We try to promote khmer songs to the world, if any productions are not allow please inform us, we will remove their songs from our website.

How Register Ring Back Tune

    🎼Smart Tune: ចុច*855*Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Cellcard Calltune: ចុច #2727#Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Metfone Imuzik: ចុច*1772*Code#📞 រួចចុចបញ្ចូន