ជួយ LIKE ផង ***** => X-ចុចបិទ CLOSE

Ton Chanseyma - Collection Part 05 [#GALAXY NAVATRA]

Ton Chanseyma - Collection Part 05 [#GALAXY NAVATRA]
បទចម្រៀងជ្រើសរើសជាពិសេសរៀបចំដោយខ្មែរ៩
Format : MP3 & Bitrate : 192 kbps+
GENRE : Pop ; Channel : Stereo ;Quality : High ;Frequency : 48000Hz 
ចំណងជើងបទចម្រៀង :(Title list)
01. ខ្ញុំខ្លាចទីងមោង _តន់ ចន្ទសីម៉ា​ - / DOWNLOAD
02. ដាល់អំបុក _ តន់ ចន្ទសីម៉ា​ - / DOWNLOAD
03. ទឹកចិត្តកងទ័ព _ តន់ ចន្ទសីម៉ា  ​ - / DOWNLOAD
04. ទឹកលិចអស់ហើយ _ តន់ ចន្ទសីម៉ា​ ​ - / DOWNLOAD
05. ឌឿក _ តន់ ចន្ទសីម៉ា ​ - / DOWNLOAD
06. ចិញ្ចឹមចិត្តស្មោះសម្រាប់តែគេបោក _ តន់ ចន្ទសីម៉ា​ - / DOWNLOAD
07. មានស្លាកលេខអត់ _ តន់ ចន្ទសីម៉ា ​ - / DOWNLOAD
08. រាំរំលែកទុក្ខខ្លួនឯង _ តន់ ចន្ទសីម៉ា ​ - / DOWNLOAD
09. សន្យានៅតែជាសន្យា _ តន់ ចន្ទសីម៉ា ​ - / DOWNLOAD
10. PLAY BOY+ _ តន់ ចន្ទសីម៉ា  ​ - / DOWNLOAD
11. នឹកបងចង់វិលក្បុង _ តន់ ចន្ទសីម៉ា  ​ - / DOWNLOAD
12. ស្នេហ៍ខុសស្តង់ដា _ តន់ ចន្ទសីម៉ា ​ - / DOWNLOAD
13-สาธุสักที _ ตอนจันซีมา Ton Chanseyma​ - / DOWNLOAD
14-Single ប្រកាច់ប្រកិន _ តន់ ចន្ទសីម៉ា ​ - / DOWNLOAD   09-NOV-2020(បទចុងក្រោយ)
15-ក្តីសុខមិនមែនធ្លាក់ពីលើមេឃ ​_ តន់ ចន្ទសីម៉ា - / DOWNLOAD
16-បងប្អូនយើងទេ _ តន់ ចន្ទសីម៉ា- / DOWNLOAD


FULL ALBUM : SERVER LINK 1

មើលពីរបៀប ទាញយក - How to Download

Send this page to friends

When you visit, you wanna support our website just "Send this page to friends" it's mean that you help to promote and feel free to do it. Follow copy rights and strongly recommend to buy original CDs from direct Owners.
We try to promote khmer songs to the world, if any productions are not allow please inform us, we will remove their songs from our website.

How Register Ring Back Tune

    🎼Smart Tune: ចុច*855*Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Cellcard Calltune: ចុច #2727#Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Metfone Imuzik: ចុច*1772*Code#📞 រួចចុចបញ្ចូន