ជួយ LIKE ផង ***** => X-ចុចបិទ CLOSE

Ton Chanseyma - Collection Part 04 [#GALAXY NAVATRA]

Ton Chanseyma - Best Collection PART 04
បទចម្រៀងជ្រើសរើសជាពិសេសរៀបចំដោយខ្មែរ៩

Format : MP3

Bitrate : 192 kbps 

GENRE : Pop

Channel : Stereo 

Quality : High 

Frequency : 44100Hz 

Size : 

ចំណងជើងបទចម្រៀង :(Title list)

៤៩.សុំធ្វើ Fan អ្នកលក់ឡេ _ ខេម ft.តន់ ចន្ទសីម៉ា ft.Tempo Tris - DOWNLOAD

៥០.កម្លាំងកាយក៏អស់ កម្លាំងចិត្តក៏គ្មាន _ ខេម ft. តន់ ចន្ទសីម៉ា - DOWNLOAD

៥១.ការស្រឡាញ់ដែលខ្វះជាតិស្ករ - ខេម ft. តន់ ចន្ទសីម៉ា - DOWNLOAD

៥២.ចង់សុំ Wifi _ ខេម ft. តន់ ចន្ទសីម៉ា - DOWNLOAD

៥៣.ចែមានខ្សែប្រេតទេ _ ខេម ft. តន់ ចន្ទសីម៉ា - DOWNLOAD

៥៤.សុំមួយពេលមក _ ខេម ft. តន់ ចន្ទសីម៉ា - DOWNLOAD

៥៥.អូនស្រណោះឆ្នាំទៅ _ តន់ ចន្ទសីម៉ា - DOWNLOAD

៥៦.ស្នេហ៍ក្រៅផ្លូវការ _ តន់ ចន្ទសីម៉ា - DOWNLOAD

៥៧.សំឡេងអ្នកភូមិខ្ញុំ _ តន់ ចន្ទសីម៉ា - DOWNLOAD

៥៨.សម្តែងចប់ឬនៅខ្ញុំចាំទះដៃ _ តន់ ចន្ទសីម៉ា - DOWNLOAD

៥៩.រាំរញ៉េរញ៉ៃ _ តន់ ចន្ទសីម៉ា - DOWNLOAD

៦០.ពេលអត់លុយទើបដឹងថាអត់អីចាយ _ តន់ ចន្ទសីម៉ា - DOWNLOAD

៦១.ប្លង់រឹង _ តន់ ចន្ទសីម៉ា - DOWNLOAD

៦២.ស្នេហាសម័យថ្មី _ តន់ ចន្ទសីម៉ា - DOWNLOAD

៦៣.Shake Your Body Parts _ Ton Chanseyma [Dance Version] - DOWNLOAD


FULL ALBUM

SERVER LINK 1 : DOWNLOAD

UPDATE -01-OCT-2020 LAST SONG Shake Your Body Parts

មើលពីរបៀប ទាញយក - How to Download

Send this page to friends

When you visit, you wanna support our website just "Send this page to friends" it's mean that you help to promote and feel free to do it. Follow copy rights and strongly recommend to buy original CDs from direct Owners.
We try to promote khmer songs to the world, if any productions are not allow please inform us, we will remove their songs from our website.

How Register Ring Back Tune

    🎼Smart Tune: ចុច*855*Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Cellcard Calltune: ចុច #2727#Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Metfone Imuzik: ចុច*1772*Code#📞 រួចចុចបញ្ចូន