ជួយ LIKE ផង ***** => X-ចុចបិទ CLOSE
Thursday, March 18, 2021

PREAP SOVATH - Collection Part 01 [#GALAXY NAVATRA]

Preap Sovath - Collection Part 01 - [#GALAXY NAVATRA]
Format : MP3; Bitrate : 192 kbps + ; GENRE : Pop
Channel : Stereo ; Quality : High Frequency : 44100Hz +08-Nov-2020
ចំណងជើងបទចម្រៀង :(Title list)
01.ខែភ្ជុំជ្រូកយំពេញទ្រុង _ ព្រាប សុវត្ថិ - / DOWNLOAD  
02.បងស្រណោះឆ្នាំទៅ _ ព្រាប សុវត្ថិ- / DOWNLOAD  
03.ចង់ឲ្យការស្រឡាញ់ដូចញ៉ែគ្នាដំបូង _ ព្រាប សុវត្ថិ- / DOWNLOAD  
04.ភូមិខ្ញុំ Update _ ព្រាប សុវត្ថិ- / DOWNLOAD  
05.អូនជាឆ្មា បងជាកណ្តុរ _ ព្រាប សុវត្ថិ- / DOWNLOAD
06.ប្លង់រឹង _ ព្រាប សុវត្ថិ- / DOWNLOAD  
07.កង់បី _ ព្រាប សុវត្ថិ​- / DOWNLOAD  
08.បើកឡាន _ ព្រាប សុវត្ថិ​- / DOWNLOAD  
09.នឹកឃើញខ្លាចឈ្លើង _ ព្រាប សុវត្ថិ  - / DOWNLOAD
10.នឹកអូនចង់វិលក្បុង _ ព្រាប សុវត្ថិ   - / DOWNLOAD    បទចេញ 08-Nov-2020
11.ទុក្ខធំស្ទួនគ្នា _ ព្រាប សុវត្ថិ  - / DOWNLOAD
12.រាំរំលែកទុក្ខខ្លួនឯង _ ព្រាប សុវត្ថិ   - / DOWNLOAD
13.PLAY BOY+ _ ព្រាប សុវត្ថិ   - / DOWNLOAD

FULL ALBUM SERVER LINK 1 : 

DOWNLOAD

មើលពីរបៀប ទាញយក - How to Download

Send this page to friends

When you visit, you wanna support our website just "Send this page to friends" it's mean that you help to promote and feel free to do it. Follow copy rights and strongly recommend to buy original CDs from direct Owners.
We try to promote khmer songs to the world, if any productions are not allow please inform us, we will remove their songs from our website.

How Register Ring Back Tune

    🎼Smart Tune: ចុច*855*Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Cellcard Calltune: ចុច #2727#Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Metfone Imuzik: ចុច*1772*Code#📞 រួចចុចបញ្ចូន