ជួយ LIKE ផង ***** => X-ចុចបិទ CLOSE
Thursday, March 18, 2021

OUK SOVANNARY - Collection Part 02 [#GALAXY NAVATRA]

Ouk Sovannary - Collection [Part 02]
បទចម្រៀងជ្រើសរើសជាពិសេសរៀបចំដោយខ្មែរ៩
Format : MP3
Bitrate : 192 kbps
GENRE : Pop
Channel : Stereo
Quality : High
Frequency : 44100Hz 
ចំណងជើងបទចម្រៀង :(Title list)
19-សួស្តីមនុស្សសាវា _ អ៊ុក សុវណ្ណារី - / DOWNLOAD
20-រើសមនុស្សខុសប៉ុន្មានដងទៀត_ អ៊ុក សុវណ្ណារី- / DOWNLOAD
21-យប់នេះ - អ៊ុក សុវណ្ណារី- / DOWNLOAD
22-Chat មិនតប _ អ៊ុក សុណ្ណារី- / DOWNLOAD
23-ក្បាលពោះធំៗ _ ធឿន បុរី ft.អ៊ុក សុវណ្ណារី- / DOWNLOAD
24-កំដរគេញ៉ែគ្នា _ អ៊ុក សុវណ្ណារី- / DOWNLOAD
25-នៅដានជើងឆ្កែ _ អ៊ុក សុវណ្ណារី- / DOWNLOAD
26-មនុស្សប៊ីចេង _ អ៊ុក សុវណ្ណារី- / DOWNLOAD
27-ជួយ Copy Link _ អ៊ុក សុវណ្ណារី- / DOWNLOAD
28-នឹកគេ _ អ៊ុក សុវណ្ណារី - / DOWNLOAD
29-ខូចចិត្តពីរដងដោយសារមនុស្សដដែល _ អ៊ុក សុវណ្ណារី - / DOWNLOAD
30-ខ្ចីស្រួលទារពិបាក _ អ៊ុក សុវណ្ណារី​ - / DOWNLOAD

FULL ALBUM : SERVER LINK 1
 09-NOV-2020

មើលពីរបៀប ទាញយក - How to Download

Send this page to friends

When you visit, you wanna support our website just "Send this page to friends" it's mean that you help to promote and feel free to do it. Follow copy rights and strongly recommend to buy original CDs from direct Owners.
We try to promote khmer songs to the world, if any productions are not allow please inform us, we will remove their songs from our website.

How Register Ring Back Tune

    🎼Smart Tune: ចុច*855*Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Cellcard Calltune: ចុច #2727#Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Metfone Imuzik: ចុច*1772*Code#📞 រួចចុចបញ្ចូន