ជួយ LIKE ផង ***** => X-ចុចបិទ CLOSE

Ouk Sovannary - Collection Part 02 [GALAXY NAVATRA]

Ouk Sovannary - Collection [Part 02]
បទចម្រៀងជ្រើសរើសជាពិសេសរៀបចំដោយខ្មែរ៩

Format : MP3

Bitrate : 192 kbps 

GENRE : Pop

Channel : Stereo 

Quality : High 

Frequency : 44100Hz 

Size : 

ចំណងជើងបទចម្រៀង :(Title list)

19-សួស្តីមនុស្សសាវា _ អ៊ុក សុវណ្ណារី - / DOWNLOAD

20-រើសមនុស្សខុសប៉ុន្មានដងទៀត_  អ៊ុក សុវណ្ណារី- / DOWNLOAD

21-យប់នេះ - អ៊ុក សុវណ្ណារី- / DOWNLOAD

22-Chat មិនតប _ អ៊ុក សុណ្ណារី- / DOWNLOAD

23-ក្បាលពោះធំៗ _ ធឿន បុរី ft.អ៊ុក សុវណ្ណារី- / DOWNLOAD

24-កំដរគេញ៉ែគ្នា _ អ៊ុក សុវណ្ណារី- / DOWNLOAD

25-នៅដានជើងឆ្កែ _ អ៊ុក សុវណ្ណារី- / DOWNLOAD

26-មនុស្សប៊ីចេង _ អ៊ុក សុវណ្ណារី- / DOWNLOAD

27-ជួយ Copy Link _ អ៊ុក សុវណ្ណារី- / DOWNLOAD

28-

29-

30-  COMING SOON AVAILABLE 


FULL ALBUM - សូមធ្វើការរងចាំ យើងនឹងអាប់ដេតឆាប់នេះៗៗ

SERVER LINK 1 : DOWNLOAD


មើលពីរបៀប ទាញយក - How to Download

Send this page to friends

When you visit, you wanna support our website just "Send this page to friends" it's mean that you help to promote and feel free to do it. Follow copy rights and strongly recommend to buy original CDs from direct Owners.
We try to promote khmer songs to the world, if any productions are not allow please inform us, we will remove their songs from our website.

How Register Ring Back Tune

    🎼Smart Tune: ចុច*855*Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Cellcard Calltune: ចុច #2727#Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Metfone Imuzik: ចុច*1772*Code#📞 រួចចុចបញ្ចូន