ជួយ LIKE ផង ***** => X-ចុចបិទ CLOSE

Chhen Manich - Collection Part 01 [#RHM]

 Chhen Manich - Collection Part 01 [RHM]
 Chhen Manich - ឈិន ម៉ានិច្ច
Format : MP3
Bitrate : 192 kbps 
GENRE : Pop
Channel : Stereo 
Quality : High 
Frequency : 48000Hz 
ចំណងជើងបទចម្រៀង :(Title list)
01. នារីក្នុងសុបិនបងជាអ្នកណា - ឈិន ម៉ានិច្ច - / DOWNLOAD
02. ចង់បានប្ដីបារាំង - ឈិន ម៉ានិច្ច - / DOWNLOAD
03. Hello Hello  - ឈិន ម៉ានិច្ច - / DOWNLOAD
04. មិនចេះធុញ - ឈិន ម៉ានិច្ច - / DOWNLOAD
05. សុំចាញ់ - ឈិន ម៉ានិច្ច - / DOWNLOAD
06. មនុស្សខ្លះ - ឈិន ម៉ានិច្ច - / DOWNLOAD
07. ខ្ញុំមានអ្នកណា - ឈិន ម៉ានិច្ច - / DOWNLOAD
08. ឈឺឆ្អែតឆ្អន់ (Manich ft Suzana) -  / DOWNLOAD
09.ស្រលាញ់គេហើយមែនទេ - ឈិន ម៉ានិច្ច - / DOWNLOAD
10. ម៉ែក្រ - ឈិន ម៉ានិច្ច - / DOWNLOAD
11. លង់ស្នេហ៍គេហើយ - ឈិន ម៉ានិច្ច - / DOWNLOAD
12.  ប៉ៃលិនស្នេហ៍ពិត - ឈិន ម៉ានិច្ច - / DOWNLOAD
13. បើខ្ញុំយំអ្នកណាជូតទឹកភ្នែក - ឈិន ម៉ានិច្ច - / DOWNLOAD
14. ចិញ្ចៀនផ្កាស្មៅ - ឈិន ម៉ានិច្ច - / DOWNLOAD
15. សង្សារ Level Pro - ឈិន ម៉ានិច្ច - / DOWNLOAD
16. ថើបស្រមោលក៏បាន - ឈិន ម៉ានិច្ច - / DOWNLOAD
17. Girly Boyfriend - ឈិន ម៉ានិច្ច - / DOWNLOAD
18. មកពីអូនមិនទាន់ភ្លេចបង - ឈិន ម៉ានិច្ច - / DOWNLOAD
19. ឡាំលាវកាលីប - ឈិន ម៉ានិច្ច - / DOWNLOAD

FULL ALBUM
SERVER LINK 1 : DOWNLOAD

មើលពីរបៀប ទាញយក - How to Download

Send this page to friends

When you visit, you wanna support our website just "Send this page to friends" it's mean that you help to promote and feel free to do it. Follow copy rights and strongly recommend to buy original CDs from direct Owners.
We try to promote khmer songs to the world, if any productions are not allow please inform us, we will remove their songs from our website.

How Register Ring Back Tune

    🎼Smart Tune: ចុច*855*Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Cellcard Calltune: ចុច #2727#Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Metfone Imuzik: ចុច*1772*Code#📞 រួចចុចបញ្ចូន