Tena - Collection [PART 01]

TENA - COLLECTION  [PART 01]
ចំណងជើងបទចម្រៀង 
០១.គូរកម្ម  -  DOWNLOAD
០២.អ្នកចាស់ឬអ្នកថ្មី  -  DOWNLOAD
០៣.សង្សារបងច្រើន  -  DOWNLOAD
០៤.ជាអ្វីនឹងគ្នា  -  DOWNLOAD
០៥.ខុសជំនាន់  -  DOWNLOAD
០៦.ពលី  -  DOWNLOAD
០៧.កង់សារគួរ  -  DOWNLOAD
០៨.មនុស្សល្អ  -  DOWNLOAD
០៩. Quantum Love  -  DOWNLOAD
១០.លាក់ទុក  -  DOWNLOAD
១០.លាក់ទុក  -  DOWNLOAD
១២.សង្សារគេ  -  DOWNLOAD
១៣. First Lady  -  DOWNLOAD
១៤. 24-7 -  DOWNLOAD
១៥. Love Is Singular -  DOWNLOAD
១៦.ភពឯកា -  DOWNLOAD
១៧. Naive Ex(ក្មេងល្ងង់) -  DOWNLOAD
១៨. God I'm Drunk -  DOWNLOAD
១៩. I Smoke Because Of You -  DOWNLOAD
២០. VOOM  -  DOWNLOAD
២១. My first Love  -  DOWNLOAD
២២.រាហូចាប់ចន្ទ -   DOWNLOAD
២៣. Lunar Life -  DOWNLOAD
២៤. Sorry -  DOWNLOAD
២៥. Room 6 -  DOWNLOAD

មើលពីរបៀប ទាញយក - How to Download

Send this page to friends

When you visit, you wanna support our website just "Send this page to friends" it's mean that you help to promote and feel free to do it. Follow copy rights and strongly recommend to buy original CDs from direct Owners.
We try to promote khmer songs to the world, if any productions are not allow please inform us, we will remove their songs from our website.

How Register Ring Back Tune

    🎼Smart Tune: ចុច*855*Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Cellcard Calltune: ចុច #2727#Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Metfone Imuzik: ចុច*1772*Code#📞 រួចចុចបញ្ចូន
Next
This is the most recent post.
Previous
Older Post