ជួយ LIKE ផង ***** => X-ចុចបិទ CLOSE

ភាពយន្តខ្លី "អ្នកលាបថ្នាំ" - A Road Painter


"អ្នកលាបថ្នាំ" ភាពយន្តខ្លីដែលបង្កប់នូវគំនិតអប់រំស្តីពីជីវិត។ ភាពយន្តនេះបានឈ្នះពានរង្វាន់លេខមួយពី "មហោស្រពភាពយន្តខ្លីអាស៊ានស្តីពីកុមារ" ថែមទៀតផង។ ដូច្នេះសូមទស្សនាស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នា! ❤ An old woman working as a road painter in Phnom Penh City. One day while she was working on the street, she found something. 
❤Writer & Director: ស៊ិន ចន្ថា / SIN CHANTHA 
❤Producers: ស៊ិន ចន្ថា / SIN CHANTHA សៀង វីរៈ / SEANG VIREAK 
❤ Contact Person: SIN CHANTHA 
❤ Email: sin.chantha.work@gmail.com 
Official facebook page: https://www.facebook.com/thortkon/ 

មើលពីរបៀប ទាញយក - How to Download

Send this page to friends

When you visit, you wanna support our website just "Send this page to friends" it's mean that you help to promote and feel free to do it. Follow copy rights and strongly recommend to buy original CDs from direct Owners.
We try to promote khmer songs to the world, if any productions are not allow please inform us, we will remove their songs from our website.

How Register Ring Back Tune

    🎼Smart Tune: ចុច*855*Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Cellcard Calltune: ចុច #2727#Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Metfone Imuzik: ចុច*1772*Code#📞 រួចចុចបញ្ចូន