ជួយ LIKE ផង ***** => X-ចុចបិទ CLOSE
Monday, September 24, 2018

NOY VANNETH - FULL COLLECTION

NOY VANNETH - FULL COLLECTION
Native name ណយ វ៉ាន់ណេត
Born 23377
Kampuchea Krom, Southern Vietnam
Genres traditional Khmer, romvong, Chachacha, jazzbossanovafilm
Occupation(s) Singer
Years active 1989–Present
Labels Reasmey Meas, Voice of Kampuchea Krom
Associated acts Touch Sunnix,

 - ជម្រើសទី១ FULL LISTING SONG   (ចំណងជើងបទចម្រៀងតាមលំដាប់អក្សរនៃភាសាខ្មែរ)
 - ជម្រើសទី២ FULL LISTING SONG (តាមលំដាប់វ៉ុលរបស់ផលិតកម្មហង្សមាស)

មើលពីរបៀប ទាញយក - How to Download

Send this page to friends

When you visit, you wanna support our website just "Send this page to friends" it's mean that you help to promote and feel free to do it. Follow copy rights and strongly recommend to buy original CDs from direct Owners.
We try to promote khmer songs to the world, if any productions are not allow please inform us, we will remove their songs from our website.

How Register Ring Back Tune

    🎼Smart Tune: ចុច*855*Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Cellcard Calltune: ចុច #2727#Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Metfone Imuzik: ចុច*1772*Code#📞 រួចចុចបញ្ចូន