ជួយ LIKE ផង ***** => X-ចុចបិទ CLOSE

Adda - Collection [PART 01]

ADDA ANGEL - FULL COLLECTION
19-Feb-17

ចំណងជើងបទចម្រៀង
01. រាត្រីនឹកបង | Download
02.Tell Me Why| Download
03.ចង់អោយបងដឹង| Download
04.ពេលនៅម្នាក់ឯង| Download
05.ព្រោះខ្ញុំស្រវឹង| Download
06.ភ្នំពេញថ្ងៃលិច ឡុកប៊ិចថ្ងៃរះ| Download
07.អស្ចារ្យណាស់កម្ពុជា| Download
08.Amazing Cambodia V.Eng| Download
09.ភ្លើង| Download
10. រាត្រីបានជួបភ័ក្រ| Download
11.ចិត្ដនៅតែគិតប្រាថ្នា| Download
12.ឆ្លើយសំណួរអូនសិន| Download
13.ចង់អោយបងដឹង| Download
14.ស្នេហាក្នុងពេលរាត្រី​| Download
15. រាត្រីចុងក្រោយ| Download
16.ទីនេះកំពុងមានមនុស្សខូចចិត្ដ(ហេង ពិទូ)| Download
17.ភ្លើង| Download
18.Now and Forever| Download
19.ស្រលាញ់ខ្លាំងបានឈ្លោះ​| Download
20.ពីរនាក់បានហើយ| Download
21.Don't Want You Back| Download
22.កាលពីព្រេងនាយ| Download
23.ទីនេះមានមនុស្សខូចចិត្ត| Download

មើលពីរបៀប ទាញយក - How to Download

Send this page to friends

When you visit, you wanna support our website just "Send this page to friends" it's mean that you help to promote and feel free to do it. Follow copy rights and strongly recommend to buy original CDs from direct Owners.
We try to promote khmer songs to the world, if any productions are not allow please inform us, we will remove their songs from our website.

How Register Ring Back Tune

    🎼Smart Tune: ចុច*855*Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Cellcard Calltune: ចុច #2727#Code# 📞រួចចុចបញ្ចូន
    🎼Metfone Imuzik: ចុច*1772*Code#📞 រួចចុចបញ្ចូន