Wednesday, January 7, 2015

[Album] Sunday VCD Vol 154 - Khmer MV 2015

Sunday VCD Vol 154
DAT | HD | Original | Stereo | High Quality 
TRACKLIST:
01. Chhom Ngov Kavs Neak Tear Ros Ban You Puna (Mun)//Get It Here
02. Song Khim Pal Kmean Oun Bong Trov Chas Tear Klon (Srey Pov)//Get It Here
03. Dek Cham Tov Tha Bong Ach Srolang Oun Madong Tet (Mun)//Get It Here
04. Neak Na Men La3 Tha Oun Neng Ke Srolang Knea Klang (Mun ft Pov)//Get It Here
05. Khos Houy Del Oun Skol Ke (Mun)//Get It Here
06. Ta-Ngai Moun Kul (Mun ft Pov)//Get It Here
07. Bokor Sneha (Mun ft Pov)//Get It Here
08. Srey Art Ach Chng Eng (Pov)//Get It Here
09. Bong Chob Bak Dop Houy Madoch Louy Chob Srolang Oun (Pov)//Get It Here
10. Orkun (Mun)//Get It Here

តើលោកអ្នកបាន Like & Share ហើយ ឬនៅ ? ៤១ ៤១ - 41 41