Sunday, December 30, 2012

Bigman CD Vol 05

Bigman CD Vol 05 | Kom Oy Oun Ekka
Tracklist:
01. Chhob khoch chit barn te ( Ratha )
02. Bong sr lanh ke oy slab chos ( Ratha )
03. Choon pka tov nek na ( Arn Kun Kola )
04. Bek knea tov ( Heng Pitu )
05. Kom oy oun eka ( Ratha )
09. Ther songsa ke ( Heng Pitu )
07. Nik oun pheok sra ( Arn Kun Kola )
08. Barn trem roib arn ( Ratha )
06. 1 Reatrey ( Heng Pitu )
10. Oun khoch chit min smer bong chheu chab ( Kola )
តើលោកអ្នកបាន Like & Share ហើយ ឬនៅ ? ៤១ ៤១ - 41 41